Facebook Twitter Google Plus LinkedIn YouTube
05
Aug

C09- मटेरिअल्सची ओळख

या भागात आपण ऑब्जेक्टला वेगवेगळे रंग कसे द्यायचे ते बघू.

रंग आणि इतर काही गोष्टींमुळे वस्तूचा पृष्ठभाग कोणत्या पदार्थाचा बनलेला आहे ते आपल्याला जाणवतं. त्यात रंगाबरोबर त्याची चमक, पारदर्शकता, पोत (texture) आणि अशा काही बाबींचा समावेश असतो. ब्लेण्डरमध्ये या सगळ्या बाबींची जुळवाजुळव करून ती object ला दिली की त्या पदार्थाचा भास होतो. याला ‘मटेरिअल’ म्हणतात. आता आपण ही मटेरिअल्स कशी तयार करायची आणि कशी वापरायची ते बघूया.

मटेरिअल मधला सगळ्यात पहिली उपयोगी बाब म्हणजे अर्थातच वस्तूचा रंग…

 आता असंच आपण त्याच्यावरची चमक वेगळ्या रंगाची करून बघू…

अशी आपण अनेक प्रकारची, वेगवेगळ्या रंगाची मटेरिअल्स तयार करू शकतो.

वेगवेगळी मटेरीअल कशी दिसतात ते इथे दाखवलं आहे.

 

मटेरिअल्सना नावं दिली की ती शोधायला आणि ओळखायला सोपी जातात.

 CS3D-C09F-Matrial-List

 पुढच्या भागात आपण मटेरिअलबद्दल आणखी गप्पा मारू.

< Back

Index

Next >

 

Posted by Mahesh Deshpande

Director at Advaita Studios Pvt. Ltd. Having wide career experience in Design, 3d graphics and animation, since 1998. Actively involved in various 3d graphics programs and training.